tisdag, januari 29, 2008

Läroplanens goda ord

På förekommen anledning; här finns skolans läroplan för den som har lust att läsa den. (i pdf).
Jag tycker fortfarande att den är en god utgångspunkt för skolans arbete. Den behöver moderniseras ja, men värdegrundsresonemanget är lika väsentligt i morgon som igår.

Och delar av första kapitlet är som en dikt. Tankeväckande.


Grundläggande värden
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Skollagen(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Inga kommentarer: